Revision history of "Translations:Bárgidit siidduid/12/nb"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 10:23, 22 January 2019Børre Gaup (talk | contribs). . (140 bytes) (+140). . (Ođđa siidu: ==Generell info== Infoen i høyre og venstre vindu behøver ikke å endres, og vi kan bare flytte denne infoen fra venstre til høyre vindu.)