Revision history of "Translations:Bárgidit siidduid/7/nb"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 10:15, 22 January 2019Børre Gaup (talk | contribs). . (272 bytes) (+272). . (Ođđa siidu: ===Definisjoner og mere info=== I det venstre vinduet er det litt tilleggsinfo både for det norske og nordsamiske konseptet. I vinduet til høyre finnes ikke slike info. Derfor beh...)