Translations:Daga siiddu jorgalahtti/4/sma

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Tjaelemesijjesne mij jïjhte edtja <languages/> aalkoevisnie tjaeledh. Daate lea væhta mij dutnjan vuesehte mennie gïelesne aktem bieliem lea jarkoestamme.