Translations:Daga siiddu jorgalahtti/6/sma

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Dïedtelh dam svaalhtesem, jïh dennie orre bielesne mij jijhti dïedtelh "mark this page for translation" Gosse leah båaloem dïedtelamme dle bieliem vuajnah, maab edtja dennie wikesne jarkoestidh.