Revision history of "Translations:Daga siiddu jorgalahtti/7/sv"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 18:18, 2 October 2013Børre Gaup (talk | contribs). . (113 bytes) (+113). . (Ođđa siidu: Din sida är nu översättbar, och när man går til den igen har länken »Översätt den här sidan« dykt upp.)