Revision history of "Translations:Jorgalit siidduid/4/sv"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 18:01, 2 October 2013Børre Gaup (talk | contribs). . (175 bytes) (+175). . (Ođđa siidu: På högersidan dyker ett redigeringsfält upp där man skriver översättningen. Sen trycker man på knappen »Lagra och öppna nästa« tills man är ferdig att översätta.)