Revision history of "Translations:Mo lasiha doahpagiid ja tearpmaid/1/nb"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 10:28, 18 October 2013Børre Gaup (talk | contribs). . (177 bytes) (+177). . (Ođđa siidu: Termwikien har over ti tusen begrep innenfor 23 kategorier. Under disse begrepene er det lagt inn over 12000 termer på bokmål og nordsamisk, 8000 på finsk og 7000 på svensk.)