Revision history of "Translations:Mo lasiha doahpagiid ja tearpmaid/1/sv"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 10:30, 18 May 2021Marja Labba (talk | contribs). . (192 bytes) (+192). . (Ođđa siidu: Termwiki har över 10 000 begrepp i 23 kategorier. Under dessa begrepp har det lagts till över 12 000 termer på nordsamiska och norskt bokmål, 8 000 termer på finska och 7 000 p...)