Revision history of "Translations:Váldosiidu/11/fi"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 08:46, 2 October 2013Anna-Liisa Väyrynen (talk | contribs). . (153 bytes) (+153). . (Ođđa siidu: Tällä termiwikillä on mahdollista rekisteröidä termejä jokaiselta alalta. Sinulla pitää olla käyttäjätili, jotta voit rekisteröidä termejä.)