Revision history of "Translations:Váldosiidu/12/fi"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 08:55, 2 October 2013Anna-Liisa Väyrynen (talk | contribs). . (152 bytes) (+152). . (Ođđa siidu: Sámi Giellagáldu voi lisätä tähän termiwikiin termejä kaikenlaisilta termilistoilta ja siirtää termejä termiwikistä muille termityökaluille.)