Revision history of "Translations:Váldosiidu/9/fi"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:15, 18 December 2013Trondtr (talk | contribs). . (208 bytes) (+208). . (Ođđa siidu: Kaikki - sekä yksityset ihmiset että julkiset tai yksityiset laitokset, yritykset ja projektiv voivat käyttää tätä termiwikiä. Työkalu on tarkoitettu kaikille, jotja haluav...)